— Provozní řád půjčovny —

Jízda na vypůjčené koloběžce a kole je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem a jím zapůjčeným předmětem  na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.

Nájemce používá zapůjčený předmět (včetně příslušenství), jejíž / jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho dokladu totožnosti.

K zapůjčené koloběžce/kolu si může nájemce bezplatně vypůjčit základní příslušenství jako je cyklistická přilba, rukavice, reflexní pásky, zámek, nářadí, pumpička, lepení.

Na vypůjčených předmětech je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele a zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tak nájemce neučiní, bude mu účtován poplatek 50 Kč za každý zapůjčený znečištěný předmět nájmu.

Rezervace 

Doporučujeme předchozí rezervaci telefonicky 

na čísle +420 728 280 463 nebo e-mailem na adrese sakvice@pujcovnapodpalavou.cz.

Rezervace propadá, pokud si nájemce rezervovaný předmět nevyzvedne hodinu po uplynutí sjednaného času rezervace.

Půjčovné

Koloběžky a kola se zapůjčují na základě předložení jednoho dokladu totožnosti.

Půjčovné je splatné v den zapůjčení předmětu. 

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí zapůjčený předmět bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodu nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce apod. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatý předmět (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení s vrácením předmětu.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Defekty na zapůjčených předmětech

Případné defekty na koloběžkách a kolech nám prosím hlaste při jejich vrácení.

Za píchnuté duše a jejich výměny neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť koloběžky/kola a tím poškodí také duši.

V případě ostatních defektů způsobených nešetrným používáním koloběžky nebo kola (např. probroušení pláště, poškození rámu a vidlice) je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen zapůjčený předmět chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

Při ztrátě nebo odcizení převzatého předmětu (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci výpůjční předmět a příslušenství v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.